Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng